“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

طرحهای ملی: طرح رصدخانه ملی ایران
نام: علی کرمی
سمت: عضو گروه مکانیک تلسکوپ ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5106
نام: فهیمه قادری
سمت: مدیر اجرایی و پشتیبانی طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: fghaderi@ipm.ir
شماره تلفن: 5101
نام: محمد رضا رستمیان
سمت: عضو گروه کنترل رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5248
نام: محمد شهبازی
سمت: امور خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5104
نام: مرجان تاجیک
سمت: مسئول مستند سازی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5094
نام: مسعود بیدار
سمت: عضو گروه مهندسی طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5095
نام: مهدی سعیدی فر
سمت: عضو گروه مهندسی طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5253
نام: میلاد طاهری شاد
سمت: کارپرداز طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5006
نام: ناصر نوری- امامعلی عزیزی
سمت: عضو گروه عمرانی رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5109
نام: هنگامه شالچیان
سمت: عضو گروه مهندسی طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5094
scroll left or right