“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: امیر رضائی درشگی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: a.rezaie@ipm.ir
شماره تلفن: 3068
نام: پژمان ساسان پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: pesasanpour@gmail.com
شماره تلفن: 3102
نام: جلال سرابادانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: jalal@ipm.ir
شماره تلفن: 3109
نام: حسین حمزه پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: hamzehpour@kntu.ac.ir
شماره تلفن: 3103
نام: حمیدرضا خلیلیان
سمت: محقق
پست الکترونیک: khalilian@ipm.ir
شماره تلفن: 3021
نام: خاطره عزیزی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: kazizi@ipm.ir
شماره تلفن: 3067
نام: رضا ربانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: rabani.reza@gmail.com
شماره تلفن: 3642
نام: روح الله جعفری
سمت: محقق
پست الکترونیک: rohollah.jafari@gmail.com
شماره تلفن: 3022
نام: زهرا اعتصامی
سمت: محقق
پست الکترونیک: zahra.etesami@ipm.ir
شماره تلفن: 3060
نام: زهرا تربتیان
سمت: محقق
پست الکترونیک: z.torbatian@ipm.ir
شماره تلفن: 3069
scroll left or right