“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: سالار عباسی
سمت: محقق
پست الکترونیک: salar.abbasi@ipm.ir
شماره تلفن: 3644
نام: سید مهدی واعظ علائی
سمت: محقق
پست الکترونیک: smvaez@gmail.com
شماره تلفن: 3103
نام: عباس منتظری
سمت: محقق
پست الکترونیک: montazeri@nano.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 3641
نام: علی رجب پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: a.rajabpour@gmail.com
شماره تلفن: 3642
نام: علی صادقی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ali_sadeghi@sbu.ac.ir
شماره تلفن: 3108
نام: علی ناجی
سمت: ریاست پژوهشکده
پست الکترونیک: a.naji@ipm.ir
شماره تلفن: 3110
نام: علیرضا مرادی
سمت: محقق
پست الکترونیک: a.moradi@kut.ac.ir
شماره تلفن: 3108
نام: محققین میهمان
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3026
نام: محمد خزائی
سمت: محقق
پست الکترونیک: mohammad.khazaei@ut.ac.ir
شماره تلفن: 3105
نام: محمد گلی
سمت: محقق
پست الکترونیک: m_goli@ipm.ir
شماره تلفن: 3643
scroll left or right