“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

طرحهای ملی: طرح آزمایشگاه ملی ماده چگال
نام: ام حبیبه محمد علیزاده
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: alizadeh@ipm.ir
شماره تلفن: 5245
نام: خشایار خازن
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5243
نام: محمد حسینی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: mhd.hosseini@ipm.ir
شماره تلفن: 5244
طرحهای ملی: طرح رصدخانه ملی ایران
نام: اصغر جعفرزاده
سمت: عضو گروه کنترل تلسکوپ ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5091
نام: اعلا میر حسینی
سمت: مسئول بخش توسعه فناوری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5088
نام: امیر قاسمی
سمت: عضو گروه کنترل- ایمنی رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5248
نام: ثمره مصطفوی
سمت: عضو گروه کنترل رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5248
نام: جواد میرآفتاب زاده
سمت: مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5005
نام: حامد الطافی
سمت: عضو گروه توسعه فناوری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5251
نام: حبیب قرار خسروشاهی
سمت: مجری طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5107
scroll left or right