“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده نجوم
نام: میلاد طاهری
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5006
نام: هانیه کیائی
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: kiaee@ipm.ir
شماره تلفن: 5002
نام: یعقوب جوادی
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5042
حوزه ریاست: دفتر رئیس
نام: -
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: -
نام: -
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: -
نام: ---
سمت: تلفن مستقیم دفتر ریاست
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22280958
نام: ---
سمت: دورنگار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22719130
نام: ---
سمت: -
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: -
نام: سید ثابت موسوی
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2266
حوزه ریاست: حراست
نام: ---
سمت: حراست
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2275
scroll left or right