“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: محمود سبط الشیخ
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: mahmoud-sebtosheikh@ipm.ir
شماره تلفن: 3104
نام: مصطفی فضلی
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: fazli@ipm.ir
شماره تلفن: 2265
نام: نگین شکوهی
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: shokouhi@ipm.ir
شماره تلفن: 3101
نام: نوری حسین زاده
سمت: خدمات
پست الکترونیک: nori.h@ipm.ir
شماره تلفن: 3040
نام: هاشم فاطمی
سمت: محقق
پست الکترونیک: fatemi.hashem@ipm.ir
شماره تلفن: 3028
نام: یوسف کوهساریان
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: koohsarian.ramian@gmail.com
شماره تلفن: 3107
پژوهشکده ها: پژوهشکده نجوم
نام: آسیه کرمی
سمت: پژوهشگر میهمان
پست الکترونیک: karami@ipm.ir
شماره تلفن: 5038
نام: الهام صارمی
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5068
نام: امین فرهنگ نیا
سمت: عضو هیئت علمی پسادکتری
پست الکترونیک: a.farhang@ipm.ir
شماره تلفن: 5064
نام: امین نصیری راد
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: amin.nassiriraad@ipm.ir
شماره تلفن: 5033
scroll left or right