“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

بخش کتابخانه
نام: ---
سمت: دورنگار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22291463
نام: ---
سمت: تلفن مستقیم بخش امانت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22293328
نام: ---
سمت: ساختمان اختیاریه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22291812
نام: یاسمن اثنی عشری
سمت: مسئول کتابخانه فرمانیه
پست الکترونیک: yas@ipm.ir
شماره تلفن: 3611
نام: بهنام جمشیدی
سمت: کارشناس شبکه و کامپیوتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 4137
نام: فرشته سیاوشی راد
سمت: مدیریت اجرایی و مسئول بخش سازماندهی
پست الکترونیک: fereshte@ipm.ir
شماره تلفن: 4146
نام: محبوبه محمدی
سمت: بخش فهرست نویسی
پست الکترونیک: mohammadi_m@ipm.ir
شماره تلفن: 4143
نام: مرجان جهان پاسبان
سمت: بخش نشریات و مرجع
پست الکترونیک: marjan@ipm.ir
شماره تلفن: 4140
نام: مرجان جهان پاسبان
سمت: بخش امانت
پست الکترونیک: marjan@ipm.ir
شماره تلفن: 4144
نام: مریم خوشبخت
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: khoshbakht@ipm.ir
شماره تلفن: 4137
scroll left or right