“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

طرحهای ملی: طرح رصدخانه ملی ایران
نام: حمید زرگران
سمت: عضو گروه کنترل رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5248
نام: رامین شمالی
سمت: عضو گروه اپتیک رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5105
نام: رضا روانمهر
سمت: مسئول بخش کنترل تلسکوپ طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5093
نام: زهره عزیزی
سمت: عضو گروه مهندسی طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5043
نام: سورنا فاطمی
سمت: عضو گروه توسعه فناوری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5250
نام: سید محمد مهاجر
سمت: مسئول بخش محفظه تاسکوپ ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5106
نام: طاهره اصغری زاده
سمت: عضو گروه مهندسی طرح رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5096
نام: طیبه شوکت پور
سمت: عضو گروه مهندسی طرح رصدخانه ملی ایرن
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5253
نام: عادل میرحاج
سمت: مسئول سازه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5106
نام: عبد اله ملک زاده
سمت: عضو گروه اپتیک رصدخانه ملی ایران
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5204
scroll left or right