“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده نجوم
نام: عاطفه جوادی
سمت: پژوهشگر میهمان
پست الکترونیک: atefeh@ipm.ir
شماره تلفن: 5068
نام: علیرضا اله یاری
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5039
نام: علیرضا طالبیان
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: talebian@ipm.ir
شماره تلفن: 5039
نام: فاطمه سادات طباطبایی اصل
سمت: هیئت علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5069
نام: گلشن اجلالی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: gejlali@ipm.ir
شماره تلفن: 5064
نام: محسن خدادی
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: m.khodadi@ipm.ir
شماره تلفن: 5039
نام: محمدحسین ژولیده حقیقی
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5038
نام: محمدحسین نامجو
سمت: هیئت علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5066
نام: محمدعلی گرجی
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5038
نام: معصومع قاسمی نودهی
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: mghasemin@ipm.ir
شماره تلفن: 5064
scroll left or right