“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فلسفه تحلیلی
نام: علی حسینخانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2128
نام: علی یوسفی هریس
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2134
نام: محسن زمانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2201
نام: محمود مروارید
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2187
نام: مصطفی مهاجری
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2215
نام: یعقوب ارچمن
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2186
پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: آزاده فریدی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3545
نام: امجد عشوریون
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3515
نام: بابک زارع رمشتی
سمت: پژوهشگر پسادکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3542
نام: باقري
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3064
scroll left or right