“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: بهروز افتخارنیا
سمت: پژوهشگر پسا دکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3516
نام: پژوهشگران فیزیک بنیادی
سمت: پژوهشگر پسا دکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3539
نام: جعفر علی آبادی
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3029
نام: جواد تقی زاده فیروزجایی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3511
نام: حسن زارعی
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3501
نام: حسین حمزه پور
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3533
نام: حمید رضا صفری
سمت: پژوهشگر پسا دکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3522
نام: حمیدرضا افشار
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3519
نام: رضا سپهری نیا
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3534
نام: رضا عسگری
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3044
scroll left or right