“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فلسفه تحلیلی
نام: ابراهیم آزادگان
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2125
نام: امیر صائمی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2189
نام: بخش دانشجویان 1
سمت: دانشجو دوره دکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2210
نام: بخش دانشجویان 2
سمت: دانشجو دوره دکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2225
نام: تلفن مستقیم پژوهشکده فلسفه
سمت: -
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22803669
نام: حمید وحید
سمت: رییس پژوهشکده فلسفه، عضو هیأت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2014
نام: دورنگار پژوهشکده فلسفه
سمت: -
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22828079
نام: ساجد طیبی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2202
نام: سید نصراله موسویان
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2137
نام: صغری قاسم نژاد
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2015
scroll left or right