“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: زهرا اعتصامی
سمت: پژوهشگر پسا دکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3536
نام: سجاد آقاپور
سمت: پژوهشگر میهمان
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3539
نام: سحر ایزدی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3534
نام: سمیرا جم
سمت: کارشناس شبکه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3037
نام: سید محمد حسن هل اتایی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3512
نام: سید مهدی واعظ علایی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3533
نام: شکیبا هاشمی
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3019-3020
نام: شیوا حیدری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3541
نام: عباسط رستمی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3524
نام: عبدالرضا یوسفی سوستانی
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3505
scroll left or right