“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: نیما خسروی
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3053
نام: هاجر ابراهیم
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3506
نام: کاظم رضازاده
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3528
نام: یاسمن فرزان
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3080
پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم کامپیوتر
نام: پژوهشکده علوم کامپیوتر
سمت: فکس
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22825454
نام: دفتر پژوهشکده علوم کامپیوتر
سمت: تلفن مستقیم
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 24509404
نام: دکتر پژمان لطفی کامران
سمت: رئیس پژوهشکده علوم کامپیوتر
پست الکترونیک: plotfi@ipm.ir
شماره تلفن: 3401
پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: -
سمت: مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: -
شماره تلفن: 3026
نام: مرضیه جان نثاری
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: jannesari@ipm.ir
شماره تلفن: 3106
نام: افروز سالاری
سمت: کارشناس مسئول اجرایی
پست الکترونیک: a.salari@ipm.ir
شماره تلفن: 3112
scroll left or right