“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: عرفان اسماعیلی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3519
نام: عزیز الله شفیع خانی
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3510
نام: علی دبیریان
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3513
نام: علی رضاخانی
سمت: ریاست پژوهشکده فیزیک
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3030
نام: علی ناجی
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3039
نام: فرزانه محمودی
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3541
نام: محسن علیشاهیها
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3032
نام: محمدحسن وحیدی‌نیا
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3054
نام: محمدرضا تنهایی اهری
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3053
نام: محمدرضا شبان‌ نیا
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3546
scroll left or right