“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: مطهره کیاماری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: mkiamari@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: نفیسه مصباح
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: nmessbah@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: کاظم عزیزی
سمت: محقق
پست الکترونیک: k.azizi@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: کیان محوری
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: kianmehvari@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: یاسمن حسینی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: yhosseini@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
پژوهشکده ها: پژوهشکده ریاضیات
نام: ایمان افتخاری
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2111
نام: بهروز طایفه رضایی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2112
نام: پوریا خدارحم
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2009
نام: دفتر پژوهشکده ریاضیات (مستقیم)
سمت: -
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 22290928
نام: سلمان ابوالفتح بیگی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2131
scroll left or right