“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: محمدرضا محمدی مظفر
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3054
نام: محمدصادق موحد
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3053
نام: محمدمهدی شیخ جباری
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3082
نام: محمود سبط الشیخ
سمت: پژوهشگر میهمان
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3527
نام: مرتضی خطیری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3526
نام: ملیحه بابان زاده
سمت: مدیراجرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3071
نام: مهدی گلشنی
سمت: عضو پیش کسوت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3025
نام: نادر رسولی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3533
نام: ناصر نفری
سمت: پژوهشگر مقیم پاره وقت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3546
نام: نرگس سادات موسوی خوئینی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3544
scroll left or right