“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم شناختی
نام: ابراهیم شعبانی
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5166
نام: احسان اله خطیبی
سمت: مسئول شبکه و کامپیوتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5132
نام: انوشروان صادقیان
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5166
نام: خط مستقیم
سمت: خط مستقیم
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 26113274
نام: دورنگار
سمت: دورنگار
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 26113273
نام: صدیقه علوی
سمت: مسول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5133
نام: مصطفی ریاحی
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5135
نام: مصطفی فضلی
سمت: کارشناس اداری آزمایشگاه ها
پست الکترونیک: fazli@ipm.ir
شماره تلفن: 5007
نام: نیلوفر پیله رودی
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5099
پژوهشکده ها: پژوهشکده فلسفه تحلیلی
نام: آرش اباذری
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2128
scroll left or right