“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: محسن دیانی کلیسانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: mdayyani@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
نام: محمد ابراهیمی
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: ebrahimi@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: محمد اسدی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: m_asadi@ipm.ir
شماره تلفن: 75311
نام: محمد صحرائی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: msahraei@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: محمد علی طباطبایی مهر
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: tabatabaee@ipm.ir
شماره تلفن: 75313
نام: محمد لامعی
سمت: محقق
پست الکترونیک: lamehi@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 75308
نام: محمد نوربخش
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: m.nourbakhsh@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: مریم سلیمانی نیا
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: maryam_soleymaninia@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: مریم قهرمانی گل
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: m.ghahremani@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
نام: مسعود مسلمان تبار
سمت: مسئول کامپیوتر و شبکه
پست الکترونیک: masoodmmt@ipm.ir
شماره تلفن: 5019
scroll left or right