“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: حسام الدین ارفعی
سمت: عضو پیشکسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: arfaei@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: زهرا عبدی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: zahra-abdy@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: سحر برزگر
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: sbarzegar@ipm.ir
شماره تلفن: 75315
نام: سمانه نیکجو
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: nikjoo@ipm.ir
شماره تلفن: 5027
نام: سمیه رضائی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: somayeh@ipm.ir
شماره تلفن: 5080
نام: سید امیرحسین موسوی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: sa.mousavi@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: سید محسن اعتصامی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: sm.etesami@ipm.ir
شماره تلفن: 75307
نام: سیده صدیقه هاشمی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: hashemiphys@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: سیما بشیری
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: simabashiri@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: سیما رفیعی
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: rafei@ipm.ir
شماره تلفن: 5050
scroll left or right