“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: ناصر باقری
سمت: تأسیسات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2147-2021
نام: نرگس بهرامی
سمت: اداره بودجه و اعتبارات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2045
نام: کامران شکوفنده
سمت: معاون اداری و مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2022
نام: کامران صدوقی نیا
سمت: مدیر طرح و برنامه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2047
نام: کوروش صفویان
سمت: مدیر امور مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2024
پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: آرش صادقی پناه
سمت: پژوهشگر پسادکتری ارشد
پست الکترونیک: a.sadeghipanah@ipm.ir
شماره تلفن: 75303
نام: آمنه کارگریان
سمت: محقق
پست الکترونیک: akargarian@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: احمد شیرزاد
سمت: محقق
پست الکترونیک: shirzad@ipm.ir
شماره تلفن: 75308
نام: احمد مشعل
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: a-mashal@ipm.ir
شماره تلفن: 5011
نام: افسانه کیانفر
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: akianfar@ipm.ir
شماره تلفن: 75012
scroll left or right