“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: فاطمه المکصوصی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: almaksusi@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: فاطمه کارگر
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: fkargar@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: فرهاد اردلان
سمت: عضو پیش کسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: ardalan@ipm.ir
شماره تلفن: 75828
نام: فرهاد سعیدی
سمت: پژوهشگر پسادکتری ارشد
پست الکترونیک: farhad.saeidi@ipm.ir
شماره تلفن: 75303
نام: فرید تقی نواز
سمت: پژوهشگر پسادکتری ارشد
پست الکترونیک: ftaghinavaz@ipm.ir
شماره تلفن: 75311
نام: لیلا شاه کرمی
سمت: محقق
پست الکترونیک: l.shahkarami@du.ac.ir
شماره تلفن: 75312
نام: مجتبی محمدی نجف آبادی
سمت: رییس پژوهشکده
پست الکترونیک: mojtaba@ipm.ir
شماره تلفن: 5017
نام: مجید عزیزی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ma.azizi@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: محسن خاکزاد
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: mohsen@ipm.ir
شماره تلفن: 5018
نام: محسن دیانی کلیسانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: mdayyani@ipm.ir
شماره تلفن: 75304
scroll left or right