برقراری «جایزۀ علیمحمدی در ریاضی» ویژۀ رساله‌های برتر دکتری ریاضی در ایران
نظر به اثر مثبتی که اعطای جایزۀ علیمحمدی در رشتۀ فیزیک در میان محققان جوان و مستعد داشته و برای تداوم خاطرۀ شهید علیمحمدی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تصمیم گرفته است که اعطای این جایزه را به رشتۀ ریاضی نیز تسرّی دهد تا انگیزۀ بیشتری برای ارائۀ رساله‌های دکتری ارزشمندتر در ریاضیات ایجاد شود.

شرايط شرکت و نحوة انتخاب :
این جایزه در هر سال به رساله‌های دکتری برگزیده که در داخل کشور تهیه شده باشند و طی ۳ سالِ منتهی به سالِ اعطای جایزه مرحلۀ دفاع را گذرانده باشند، اعطا می‌شود.
برای ورود به مرحلۀ داوری، لازم است کارهای پژوهشی انجام‌شده در دورۀ دکتری و رسالۀ حاصل از آن، به تشخیصِ حداقل سه عضو هیئت علمیِ استادیار به بالا، که استاد راهنمای رسالۀ دکتری نیز یکی از آنان است، به عنوان «رسالۀ ممتاز» شناخته شده باشد.
نامزدی هر شرکت‌کننده باید کتباً توسط استاد راهنما با ذکر اطلاعات مربوط به متقاضی، دلایل، مستندات، و مقالات مستخرج از رساله و همچنین نام و نشانی حداقل دو عضو هیئت علمیِ دیگر که بتوانند مؤید نامزدی رسالۀ مربوطه باشند اعلام شود. کمیتۀ داوران «جایزۀ علیمحمدی در رشتۀ ریاضی» شامل اعضای معرفی‌شده و نمایندگان علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و انجمن ریاضی ایران هستند. رساله\رساله‌های برتر پس از بررسی مدارک ارسالی و استفاده از نظرات مشاوران علمی انتخاب می‌شود.
متقاضیان لازم است تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۵ مدارک خود را از طریق «فرم ثبت‌نام» ارسال نمایند.footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2015, All rights reserved.