اولین جایزهٔ علیمحمدی در ریاضیات
هفتمین جایزهٔ علیمحمدی در فیزیک